ไรผมของสตรี

1. รอยแสกและฐาน

      เส้นผมไหลจากขวัญไปหน้าผาก แยกเป็น 2 ส่วน ไปทางขวาและซ้าย เกิดรอย​แสก(PART LINE)และฐานรอยแสก(PART PEAK)

         เป็นส่วนชัดเจนและสูงสุดของไรผม ถ้าปลูกผมโดยไม่มีรอยแสก+ฐาน จะดูผิดธรรมชาติ 

         รอยแสก ปกติจะอยู่ที่ 1,2,3 นาฬิกา พบที่กลางศีรษะ(12.00)ไม่มากนัก

         ปกติคนทั่วไปมีรอยแสกเดียว นานๆจะพบ 2 รอยแสกได้

2 รอยแสก

         ฐานรอยแสก เหมือนรูปสามเหลี่ยม ด้านไม่เท่ากันหรือรัศมีที่แยกจากกัน ชุดเจนมากในไรผมสตรี เป็นเส้นผมเส้นเดียว เส้นเล็ก เป็นส่วนใหญ่

 2   กลางหน้าผาก: 

        ไรผมบริเวณนี้อาจดูเป็นเส้นตรง,โค้งออก,โค้งเข้า,กลม,รูปไข่ หญิงที่สวยมากๆ(Super feminine)มักจะมีหน้าผากโหนก ไรผมโค้งเว้าเข้า เพราะ่วามีอิทธิพลของ DHT ในสตรี

      "หฤทัย" จะอยู่ตรงกลางหน้าผาก

3   ขมับ:

        สตรีมักจะไม่มีไรผมเว้าเข้าเหมือนชาย ในบริเวณขมับนี้ สตรีมักจะมีไรผมยื่นจากขมับเข้ามาหน้าผากเป็นรูป S หรือ รูป L

4   จอน :                       

จอนในสตรีเป็นเส้นผมเส้นเดียว ผมชี้ไปหน้าหรือหลัง ไม่แน่นอน

5   ทิศทางไหลของเส้นผม :     

เส้นผมจากขวัญไหลไปที่หน้าผาก มักจะไหลลงเฉียงไปทางขวา 

มันจะพบน้อย คือ เส้นผมทั้งหมดไหลย้อนกลับจากหน้าผากไปหลัง ไปทางกระหม่อม,ทางขวัญ

All UPWARD HAIR

6  Skin crease or minimal tension line

     รอยย่น รอยพับของหนังศีรษะ:

 มี 2 ส่วน

1. Horizontal รอยพับขวางขนานกับรอยย่นของหน้าผาก

2. Vertical รอยพับเฉียงกับรอยย่นของหน้าผาก

7   ลูกผมบนหน้าผาก:

        ในคนที่แสกซ้าย จะมีลูกผมไหลจากแสกไปที่หัวคิ้วซ้าย Continuation Vellus Hair,Left Partline

ในคนที่แสกกลาง จะมีลูกผมไหลจากแสกไประหว่างคิ้ว Vellus Hair,Continuation of Mid partline

ในคนบางคน จะมีลูกผมไหลย้อนสวนทางจากระหว่างคิ้ว ไปยังหน้าผาก Vellus Hair,Continuation of Mid partline

8   Opposite Hair :

เส้นผมย้อนสวนทาง,สี่แยกผมย้อนสวนทาง

         เมื่อเส้นผมไหลย้อนสวนทางกัน ก่อให้เกิดสี่แยก ผมย้อนสวนทางกัน เหมือนรูปเพชรเจียรนัย,สี่เหลี่ยมคางหมูหรือกระสวย

       พบได้ที่ 1.ไรผม,  2.หน้าอก,  3.ใต้คาง,  4.ท้ายทอย,  5.แขน 2 ข้าง,  6.ใต้สะดือ,  7.รอบๆ Anogenital Region

9 Cow’s Lick:

    วัวเลีย

          เส้นผมย้อนสวนทาง (Opposite hair) ไปชนไรผมที่ขมับและหน้าผากเกิดเป็น วัวเลีย(Cow's Lick) และถ้าไปชนกับไรผมตรงกลางหน้าผากพอดี เกิดเป็น "หฤทัย2" (Widow's Peak)

 Midline cow’s lick:

If the opposite Meridian flow up  along midline will produce midline cow’s lick.

    10  Widow's peak:

 10.1    Widow's Peak Type 1

      A common widow's peak in men and women  a triangular shape group of hair at the middle of forehead.The tip is round or pointed.   Hair direction is downward and rightward.

    Common widow's peak or Widow’s peak type 1  is not from the opposite hair but parallel  hair.   Hair grow on the vertical  skin crease  line .

10. 2.  Widow's peak type 2,

This uncommon widow's peak  is a  group of triangular shape hair.

   Hair direction can be straight  upward,or oblique upward, 2 different group of hair.Tip is very point.  Hair grow on the vertical skin crease   line.

    Opposite Meridian  occured both side of midline or just on one side.Hair direction in the Widow's peak   will be upward  and the tip will be very point.       Opposite hair can effect only left side of widow's peak. Hair in this border  zone  will grow upward  and rightward(oblique  up).

    If the opposite hair  flow along left Meridian. Diamond intersection will be in front of the part peak.Vellus hair will flow oblique on the hairline(perpendicular to the meridian).

Hairline hair grow on horizontal skin crease line.Opposite hair will become oblique cow's lick.

 Widow's peak type 2 can   subclassify to.

               2.1 Bilateral of the midline

               2.2 only one side of the mid line

               2.3 Opposite hair on left side of widow'speak only. This is the most common of the type 2

10. 3.    Widow's peak type 3: 

              A complete triangular shape hairline with round tip in both man and woman . Hair grow on the  vertical skin crease  line.

Widow's peak type 3 still can further subdivide to:

           3.1 Commonly hair direction  is downward and rightward.Tip is round.

           3.2 Uncommonly if  compose of opposite  hair.Hair direction is upward .Tip is very point.

           3.3 Very uncommon if opposite hair  effct only the left portion of the peak.The tip can be very point

10.4  Round shape  widow's peak:

          Half   a whorl on hairline.

                If the partline and part peak is  on the round frontal scalp can produce  half of a whorl   on hairline.

          A whorl on hairline:

      If  a diamond shapeof opposite hair  intersection on a hairline on the round surface.       Will    look like a circle.A circle of hair with centre from the tip of part peak .Look like a whorl from the front.

            Double whorl on the hairline.

                  If happen in individual with double partline then will be 2 circle  of hair on the hairline.

10. 5  Combination widow's peak:

   If round shape widow's peak combine with opposite midline hair. The widow's peak will look like a goft ball on the pin.

 

            What cause and modify   a widow's peak:

            1.Genetic ,Phenotypic  frontal hair pattern .

            2.Aging and degenerating factors

            3. Androgenisation in male or mild androgenisation in female

 

10.6    Half a Widow’s peak: 

A widow’s peak  is modify by  androgenisation     but the  effect can be very asymmetry or happen unilaterally    produce half  a Widow’s peak.

       Significant of widow's peak:

       1. In construction of female hairline for transgender. Generally these lady do not like to have widow's peak.They think Widow’s peak is male,more strong and aggressive look.She want somethings which is more soft  smooth  and sweet look.

       2. In lady who already have widow's peak. Do not try to completely eliminate it.

     make it  smaller.

          For type 1 widow's peak  .It is possible to change the shape of hairline

      from widow's peak to round  because  hair direction is the same in both

      in the termainal  hair zone and  in the peak zone .

     Type  2  have to  match the  hair direction.

      3. In construction of hairline for baldness. Widow 's peak  can give an illusion of lower hair line.??/But make sure is natural  look.

       4. Widow's peak is good for camouflage scar from previous surgery  on forehead eg. coronal lift,scalp advancement etc.

        Widow's peak Type 2  is my first choice to camouflage scar from  Juri's Flap because  of same hair direction. Widow's peak will make this flap look much more natural.

     

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© Website Updated by HAIR HAIR HAIR Transplant Surgery -

 

Best & Most Experienced Hair Transplant Doctor in Bangkok - Over 30 years experience - American & International Customers Welcome - Hotels Nearby - Chauffeur Service Available  www.hair-hair-hair.com